• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل

    اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث سالن طبقاتی و دفتر امور مشترک اردبیل به شماره 2098000152000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران (ارائه فیزیکی پاکات به دبیرخانه این اداره کل الزامی می باشد) و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام ر سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 21/02/1398 می باشد.

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره 122 ، تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد به شماره 130 ، تکمیل مجموعه ورزشی بشری به شماره 158 ، خرید و نصب 4 عدد چمن مصنوعی کوچک جهت شهرستانهای نرماشیر ، بم ، ریگان و فهرج به شماره 165 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 16/02/98 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 07:30 روز یک شنبه تاریخ 16/02/98 الی ساعت 14:00 دو شنبه تاریخ 17/02/98 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاریخ 26/02/98 زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 28/02/98 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهروضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی پیست اسکی روی چمن فندقلو نمین

    فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی پیست اسکی روی چمن فندقلو نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای تله اسکی پیست اسکی روی چمن فندقلو به شماره 2098000152000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید لذا از تمامی شرکت های واجد صلاحیت جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل دعوت می گردد. با توجه به برگزاری کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 27/01/1398 می باشد.

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر

    ردیف شرح پروژه نوع طرح شماره فراخوان (شماره ثبت در سامانه) حداقل رتبه مبلغ برآورد(ریال) (فهرست بها 1398) مبلغ تضمین (ریال) شرح عملیات 01/98 زیرسازی و اجرای چمن مصنوعی زمین شماره 1 دیر(تجدید مناقصه) غیرعمرانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰۱ 5 ابنیه 25603467873 1281000000 تهیه و پخش و تسطیح و کوبیدن بیس جهت شیب بندی بستر چمن مصنوعی و اجرای کامل چمن مصنوعی شامل تهیه و نصب مطابق با مشخصات فنی به مساحت 8424 متر مربع 02/98 احداث زمین چمن مصنوعی بهارستان جم عمرانی - استانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰2 5 ابنیه 21169912975 1059000000 خرید و نصب چمن مصنوعی مطابق مشخصات فنی به مساحت 7665 مترمربع 03/98 زیرسازی و اجرای چمن مصنوعی بنک (کنگان)(تجدید مناقصه) عمرانی - استانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰3 5 ابنیه 23792780400 1190000000 تهیه و پخش و تسطیح و کوبیدن بیس به ارتفاع 20 سانتیمتر جهت شیب بندی بستر چمن مصنوعی و اجرای کامل چمن مصنوعی شامل تهیه و نصب مطابق با مشخصات فنی به مساحت 8208 متر مربع

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان خراسان رضوی

    وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آدرس مناقصه گزار: بلوار فردوسی نبش سالن بهشتی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به کد پستی 9197613115 شماره تماس 5 – 05137640341 دورنگار 03137681047 موضوع مناقصه تکمیل سالن ورزشی قوژد کاشمر طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

    اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای کفپوش سالن شماره (1) امام علی (ع) سیرجان به شماره 146 ، تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی ده پیش سفلی جیرفت به شماره 159 ، خرید و نصب 5 عدد چمن مصنوعی کوچک جهت شهرستانهای رابر ، سیرجان ، کرمان ، زرند و ارزوئیه به شماره 163 ، خرید خدمات مشاور جهت پروژه های عمرانی سطح استان به شماره 164را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 20/12/97 می باشد.

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل

    فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای پروژه سالن ورزشی خلخال اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای سالن ورزشی خلخال به شماره 200970152000043 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران (ارائه فیزیکی پاکات به دبیرخانه این اداره کل الزامی می باشد) و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام ر سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 16/11/1397 می باشد. ردیف موضوع مناقصه شهرستان محل اجرا مدت اجرا رشته وگروه پیمانکاران مبلغ برآورد اولیه به (ریال) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه به (ریال) 1 سالن ورزشی خلخال خلخال 24 ماه پایه 5 و بالاتر– ابنیه 453/180/010/5 000/000/251 نام و نشانی مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل

    تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه بابت طراحی واجرای سازه فضا کار، زیرسازی و پوشش سقف سالن پیست اسکیت شهرستان اردبیل بصورت سیستم زیپ پانل به شماره 200970152000042 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید لذا از تمامی شرکت های دارای صلاحیت در رشته طرح و ساخت و مرتبط با موضوع فراخوان دعوت بعمل می آید تا آمادگی خود را با تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir قسمت مناقصات اعلام نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 11/11/1397 می باشد. ردیف موضوع فراخوان ارزیابی کیفی شهرستان محل اجرا مدت اجرا رشته وگروه پیمانکاران 1 طراحی واجرای سازه فضا کار، زیرسازی و پوشش سقف سالن پیست اسکیت بصورت سیستم زیپ پانل اردبیل 12 ماه کلیه شرکت های دارای صلاحیت طرح و ساخت و مرتبط با موضوع و مبلغ برآورد اولیه فراخوان نام و نشانی مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ۰00,۵۰۰ ریال - شماره حساب 2170550806003بنام اداره کل- بانک ملی ایران محل تحویل پاسخ استعلام: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - قسمت مناقصات مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 18 روز دو شنبه مورخه 18/11/1397 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 18 روز سه شنبه مورخه 02/12/1397 هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است. درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند. بررسی اسناد ارزیابی کیفی بر عهده مهندسین مشاور نقش ماندگار بوده و کارفرما تائید کننده نهایی می باشد. دستگاه نظارت : مهندسین مشاور نقش ماندگار سایر شرایط و جزئیات در اسناد ارزیابی و گزارش شناخت درج شده است. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل 04533234038 داخلی 106 واحد امور پیمان

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر

    آگهی شرکت در مناقصه تجدید مناقصه (یک مرحله ای) با ارزیابی ساده (نوبت ......) اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر اجرای طرح های ذیل طبق بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع به شماره 96/1299188 مورخ 1396/05/04 سازمان برنامه و بودجه واگذارمی گردد. ردیف شرح پروژه نوع طرح شماره فراخوان (شماره ثبت در سامانه) حداقل رتبه مبلغ برآورد(ریال) (فهرست بها 1397) مبلغ تضمین (ریال) شرح عملیات 97/43 احداث سکوی تماشاگران بندر عامری شهرستان تنگستان(تجدید مناقصه) غیرعمرانی- نفتی 200974069000043 5 ابنیه 6,659,414,841 333,000,000 احداث ابنیه سکوی تماشاچیان و فضاهای اداری زیر سکوی استادیوم فوتبال تماشاگران بندر عامری به همراه تأسیسات برقی و مکانیکی مربوطه مطابق با نقشه های فنی و اجرایی مدارک لازم جهت دریافت اسناد : 1- فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 2170091055000 بانک ملی بنام درآمد (بصورت الکترونیکی) * ضمانتنامه شرکت در مناقصه بصورت بانکی به نفع کارفرما یا واریز وجه نقد به حساب شماره2170551052000 بانک ملی(سیبا) بنام تمرکز وجه سپرده عمرانی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر می باشد. تمرکز وجه سپرده عمرانی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر می باشد. * هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه میباشد . *تمامی مناقصات در سامانه ستاد ثبت شده و تمام مراحل فروش ، تحویل و بازگشایی اسناد به صورت تمام الکترونیکی انجام خواهد شد . شروع توزیع اسناد : ساعت 8:00 روز پنج شنبه مورخ 97/11/04 پایان توزیع اسناد : ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 97/11/06 آغاز مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 8:00 روز یکشنبه 97/11/07 آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 مکان بازگشایی پاکات : بوشهر- خیابان ولیعصر - جنب استادیوم شهید بهشتی - اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 11,543,139
  تعداد بازدید امروز : 1,964
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/02/29
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.