• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • پروژه احداث سالن طبقاتی و دفتر امور مشترک اردبیل

    اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث سالن طبقاتی و دفتر امور مشترک اردبیل به شماره 2098000152000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران (ارائه فیزیکی پاکات به دبیرخانه این اداره کل الزامی می باشد) و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام ر سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 21/02/1398 می باشد.

    پروژه احداث سالن طبقاتی و دفتر امور مشترک اردبیل
    نحوه ضمانت:

    ردیف
    موضوع مناقصه
    شهرستان محل اجرا
    مدت اجرا
    رشته وگروه پیمانکاران
    مبلغ برآورد اولیه
    به (ریال)
    مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه به (ریال)
    1
    خاکبرداری، احداث سازه اسکلت و سفت کاری سالن طبقاتی مجتمع اداری و ستادی و حصار کشی محوطه
    اردبیل
    12 ماه
    پایه 3 و بالاتر– ابنیه
    644/215/053/111
    782/660/552/5

    شرایط شرکت کنندگان:

    نام و نشانی مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
    *نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : رسید بانکی طبق جدول فوق به حساب سیبا به شماره 2170550831006 بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل و یا ضمانتنامه بانکی معتبر ،‌ ارائه چک های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر
    « خارج از دو حالت قید شده » قابل قبول نمی باشد.
    1. محل تحویل پیشنهادات: پس از بارگذاری کامل مدارک طبق فرم پیوستی(چیدمان مستندات پیمانکاران) در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل اصل پاکات به واحد دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و اخذ رسید
    2. مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 28/02/1398
    3. مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخه 09/03/1398
    4. زمان بازگشایی مرحله اول : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 11/03/1398
    5. حد نصاب تعداد مناقصه گران (3) مناقصه گر می باشد.
    6. مطابق با ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی به هریک از معیار ها مناقصه گر می بایست حداقل 65 (شصت وپنج) امتیاز را برای ورود به مرحله بعد ( بازگشایی پاکت ج ) کسب نماید. بدیهی است در صورتیکه مناقصه گر مدارک مربوطه طبق ( چیدمان مستندات پیوستی) را ارائه ننماید امتیاز ذیربط را اخذ نخواهد نمود .
    7. صرفه نظر از گواهینامه صلاحیت که ارایه آن الزامی است شرکت مکلف است در اجرای تبصره 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوبه 03/12/1388 صلاحیت ایمنی کار را ارایه نماید ، در غیر اینصورت حتی در صورت کسب امتیاز لازم در ارزیابی کیفی ، قیمت پیشنهادی ارایه شده از سوی شرکت کننده بازگشایی نخواهد شد .
    8. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

    شرایط دریافت اسناد:

    1. درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند.
    2. ارائه فیزیکی پاکات الزامی می باشد در غیراینصورت به پیشنهاد واصله ترتیب اثر نداده خواهد شد.
    3. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل 04533234038 داخلی 106 واحد پیمان و رسیدگی
    4. سایر شرایط در " شرایط مناقصه عمومی دو مرحله ای" درج شده است.
    5. زمان چاپ نوبت اول روز دو شنبه 23/02/98 روزنامه مواجهه اقتصادی و نوبت دوم روز سه شنبه 24/02/98 روز نامه ثروت می باشد.

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,378,824
  تعداد بازدید امروز : 15,177
  تعداد کاربران آنلاین : 3
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/19
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.