• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-اداره کل ورزش وجوانان کرمان

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره 122 ، تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد به شماره 130 ، تکمیل مجموعه ورزشی بشری به شماره 158 ، خرید و نصب 4 عدد چمن مصنوعی کوچک جهت شهرستانهای نرماشیر ، بم ، ریگان و فهرج به شماره 165 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 16/02/98 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 07:30 روز یک شنبه تاریخ 16/02/98 الی ساعت 14:00 دو شنبه تاریخ 17/02/98 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاریخ 26/02/98 زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 28/02/98 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-اداره کل ورزش وجوانان کرمان
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,465,060
  تعداد بازدید امروز : 8,952
  تعداد کاربران آنلاین : 2
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/24
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.