• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی پیست اسکی روی چمن فندقلو نمین

    فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی پیست اسکی روی چمن فندقلو نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای تله اسکی پیست اسکی روی چمن فندقلو به شماره 2098000152000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید لذا از تمامی شرکت های واجد صلاحیت جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل دعوت می گردد. با توجه به برگزاری کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 27/01/1398 می باشد.

    فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی پیست اسکی روی چمن فندقلو نمین
    نحوه ضمانت:

    ردیف
    موضوع مناقصه
    شهرستان محل اجرا
    مدت اجرا
    رشته وگروه پیمانکاران
    مبلغ برآورد اولیه
    به (ریال)
    مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه به (ریال)
    1
    خرید،نصب تجهیزات و راه اندازی کامل تله اسکی پیست اسکی روی چمن فندقلو به روش EPC طبق برآورد مندرج در شرایط مناقصه
    نمین
    6 ماه
    کلیه شرکتهای دارای صلاحیت مرتبط با موضوع مناقصه
    000/000/000/38
    000/000/380

    شرایط شرکت کنندگان:

    نام و نشانی مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
    نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : رسید بانکی طبق جدول فوق به حساب سیبا به شماره 2170550831006 بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل و یا ضمانتنامه بانکی معتبر ،‌ ارائه چک های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر
    « خارج از دو حالت قید شده » قابل قبول نمی باشد.
    محل تحویل پیشنهادات: پس از بارگذاری کامل مدارک طبق فرم پیوستی(چیدمان مستندات پیمانکاران) در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل اصل پاکات به واحد دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و اخذ رسید
    مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 18 روز یک شنبه مورخه 01/02/1398
    مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخه 12/02/1398
    زمان بازگشایی مرحله اول: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 14/02/1398
    هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

    شرایط دریافت اسناد:

    درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند.
    توجه : ارائه فیزیکی پاکات الزامی می باشد در غیراینصورت به پیشنهاد واصله ترتیب اثر نداده خواهد شد.
    اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل 04533234038 داخلی 106 واحد پیمان و رسیدگی
    سایر جزئیات در " شرایط مناقصه مذکور" درج شده است.
    نظارت پروژه بر عهده شرکت مهندسان مشاور ابنیه نواندیش می باشد.

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,359,997
  تعداد بازدید امروز : 12,133
  تعداد کاربران آنلاین : 20
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/18
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.