• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • آگهی تجدیددعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی-محوطه سازی مجموعه ورزشی شهید صفری شهرستان بانه

    اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید فرایند برگزاری مناقصه پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی شهید صفری شهرستان بانه و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ17/10/97 تا 23/10/97 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

    آگهی تجدیددعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی-محوطه سازی مجموعه ورزشی شهید صفری شهرستان بانه
    نحوه ضمانت:

    1-موضوع مناقصه: محوطه سازی مجموعه ورزشی شهید صفری شهرستان بانه
    2- نام ونشانی کارفرما : گروه نظارت فنی براماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان واقع در خیابان پاسداران مجموعه ورزشی استقلال
    3-محل اجرای پروژه: مجموعه ورزشی شهید صفری
    4-مبلغ ونوع تضمین:دویست وچهل میلیون ریال وفقط ضمانت نامه بانکی معتبر(صادره توسط بانکها وموسسات مالی دارای مجوزبانک مرکزی) مورد قبول میباشد.

    شرایط شرکت کنندگان:

    5-محل وآخرین زمان جهت اخذاسناد مناقصه:سایت ستاد ایران ساعت 18روز بیست وسوم دیماه 97
    6-زمان ومحل تحویل فقط ضمانتنامه : تا ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ4/11/97دبیرخانه اداره کل ورزش وجوانان

    شرایط دریافت اسناد:

    7- زمان ومحل پیشنهاد قیمت: پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ایران بایستی تا ساعت نه صبح روز 4/11/97ماه ثبت گردد.
    8-زمان ومکان بازگشایی پاکات پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ04/11/97 دفتر مدیریت اداره کل
    9-مدت زمان اجرای پروژه:12 ماه شمسی
    10-برآورد ریالی پروژه:براساس فهارس بها سال 97 وآخرین شاخصهای ابلاغی 722/461/628/4 ریال
    11-پیمانکارانی که دارای قرارداد با این اداره کل با پیشرفت فیزیکی زیر 60% درصد میباشند حق شرکت در این مناقصه را ندارند.
    12-مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه بوده واین اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختارمیباشد.
    ((هزینه درج آگهی این مرحله ومراحل قبل به عهده برنده مناقصه میباشد))

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 13,371,235
  تعداد بازدید امروز : 12,727
  تعداد کاربران آنلاین : 1
  آخرین به روزرسانی : 1398/06/29
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.