• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • آگهی تجدیددعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی-تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه دهستان وینسار شهرستان قروه

    اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه پروژه پروژه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه دهستان وینسار شهرستان قروه و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ 15/10/97 تا تاریخ 20/10/97نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

    آگهی تجدیددعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی-تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه دهستان وینسار شهرستان قروه
    نحوه ضمانت:

    1-موضوع مناقصه: پروژه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه دهستان وینسار شهرستان قروه
    2- نام ونشانی کارفرما : گروه نظارت فنی براماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان واقع در خیابان پاسداران مجموعه ورزشی استقلال
    3-محل اجرای پروژه:مجموعه ورزشی وینسار شهرستان قروه
    4-مبلغ ونوع تضمین:چهارصد وپنجاه ودو میلیون ریال وفقط ضمانت نامه بانکی معتبر(صادره توسط بانکها وموسسات مالی دارای مجوزبانک مرکزی) مورد قبول میباشد.

    شرایط شرکت کنندگان:

    5-محل وآخرین زمان جهت اخذاسناد مناقصه:سایت ستاد ایران و تا تاریخ 20دیماه97
    6-زمان ومحل تحویل فقط ضمانتنامه وپاکت ب وارایه پیشنهاد قیمت در سایت ستاد ایران : تا ساعت9 روز02/11/97
    7-زمان ومکان بازگشایی پاکات پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 02/11/97 دفتر مدیریت اداره کل
    8-مدت زمان اجرای پروژه:18 ماه شمسی
    9-برآورد ریالی پروژه:براساس فهارس بها سال 97 548/393/025/9 ریال
    10-پیمانکارانی که دارای قرارداد با این اداره کل با پیشرفت فیزیکی زیر 80% درصد میباشند حق شرکت در این مناقصه را ندارند.
    11-مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه بوده واین اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختارمیباشد.
    ((هزینه درج آگهی این نوبت وسایر مراحل قبلی روزنامه ها به عهده برنده مناقصه میباشد))

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,060,513
  تعداد بازدید امروز : 16,770
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/04/03
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.