• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • آگهی تجدیددعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی-اجرای چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی شهرستان بانه

    اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدیدبرگزاری فرایند برگزاری مناقصه پروژه اجرای چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی شهرستان بانه و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه یاراه وباند درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ18/10/97 تا 27/10/97 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

    آگهی تجدیددعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی-اجرای چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی شهرستان بانه
    نحوه ضمانت:

    -موضوع مناقصه: اجرای چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی شهرستان بانه
    2- نام ونشانی کارفرما : گروه نظارت فنی براماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان واقع در خیابان پاسداران مجموعه ورزشی استقلال
    3-محل اجرای پروژه: مجموعه ورزشی تختی شهرستان بانه
    4-مبلغ ونوع تضمین:ششصدونود میلیون ریال وفقط ضمانت نامه بانکی معتبر(صادره توسط بانکها وموسسات مالی دارای مجوزبانک مرکزی) مورد قبول میباشد.

    شرایط شرکت کنندگان:

    -محل وآخرین زمان جهت اخذاسناد مناقصه:سایت ستاد ایران وتاساعت 18روز 27 دی ماه
    6-زمان ومحل تحویل فقط ضمانتنامه : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ13/11/97دبیرخانه اداره کل ورزش وجوانان
    7- زمان ومحل پیشنهاد قیمت: پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ایران بایستی تا ساعت نه صبح روزیکشنبه 14/11/97 ثبت گردد.
    8-زمان ومکان بازگشایی پاکات پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ14/11/97 دفتر مدیریت اداره کل
    9-مدت زمان اجرای پروژه:12 ماه شمسی
    10-برآورد ریالی پروژه:براساس فهارس بها سال 97 وآخرین شاخصهای ابلاغی 651/437/653/13 ریال
    11-پیمانکارانی که دارای قرارداد با این اداره کل با پیشرفت فیزیکی زیر 70% درصد میباشند حق شرکت در این مناقصه را ندارند.
    12-مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه بوده واین اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختارمیباشد.
    ((هزینه درج آگهی این مرحله وسایرمراحل به عهده برنده مناقصه میباشد))

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,060,641
  تعداد بازدید امروز : 16,898
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/04/03
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.