• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • آگهی تجدیددعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی-ساماندهی استادیوم و احداث پیست تارتان تندرستی مجموعه ورزشی22 گلان سنندج

    اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه پروژه پروژه ساماندهی استادیوم 22 گولان سنندج و احداث پیست تارتان تندرستی مجموعه ورزشی22 گلان و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ 26/10/97 تا تاریخ 6/11/97نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند. 1-موضوع مناقصه: پروژه ساماندهی استادیوم 22 گولان سنندج و احداث پیست تارتان تندرستی 2- نام ونشانی کارفرما : گروه نظارت فنی براماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان واقع در خیابان پاسداران مجموعه ورزشی استقلال 3-محل اجرای پروژه:مجموعه ورزشی 22گلان سنندج

    آگهی تجدیددعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی-ساماندهی استادیوم و احداث پیست تارتان تندرستی مجموعه ورزشی22 گلان سنندج
    نحوه ضمانت:

    -مبلغ ونوع تضمین:پانصد وسی ویک میلیون ریال وفقط ضمانت نامه بانکی معتبر(صادره توسط بانکها وموسسات مالی دارای مجوزبانک مرکزی) مورد قبول میباشد.
    5-محل وآخرین زمان جهت اخذاسناد مناقصه:سایت ستاد ایران و تا تاریخ شش بهمن 97

    شرایط شرکت کنندگان:

    -زمان ومحل تحویل فقط ضمانتنامه وپاکت الف وب وج وارایه پیشنهاد قیمت در سایت ستاد ایران : تا ساعت9 روز 17/11/97
    7-زمان ومکان بازگشایی پاکات پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 18/11/97 دفتر مدیریت اداره کل
    8-مدت زمان اجرای پروژه:12 ماه شمسی
    9-برآورد ریالی پروژه:براساس فهارس بها سال 97 388/794/619/10 ریال
    10-پیمانکارانی که دارای قرارداد با این اداره کل با پیشرفت فیزیکی زیر 70% درصد میباشند حق شرکت در این مناقصه را ندارند.
    11-مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه بوده واین اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختارمیباشد.
    ((هزینه درج آگهی این نوبت وسایر مراحل قبلی روزنامه ها به عهده برنده مناقصه میباشد))

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,060,593
  تعداد بازدید امروز : 16,850
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/04/03
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.