• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

    اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد به شماره 113 ، اجرای سکوی تماشاچیان زمین فوتبال ریگان به شماره 114، خرید و نصب چمن مصنوعی جهت شهرستانهای منوجان ، رفسنجان و کهنوج به شماره 115 ، تکمیل سالن ورزشی شریف آباد رفسنجان به شماره 116 و تکمیل زورخانه راور به شماره 117 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 13/2/97 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9:00 روزپنج شنبه تاریخ 13/2/97 الی ساعت 19:00 شنبه تاریخ 15/2/97 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت19:00 روز سه شنبه تاریخ 25/2/97 زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00 روز چهار شنبه تاریخ 26/2/97 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,431,369
  تعداد بازدید امروز : 1,673
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/04/26
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.