• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • معاونت توسعه ورزش بانوان

    نام و نام خانوادگی: مهین فرهادی زاد
    سمت: معاون توسعه ورزش بانوان

    شرح وظایف

    • تبیین و تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی کلان حوزه های ورزش بانوان، همگانی و روستایی در ابعاد مختلف.
    • تنظیم برنامه و چارچوب اجرایی تشکیل شوراهای برنامه ریزی و توسعه ورزش بانوان ،همگانی ، روستایی و عشایری .
    • برقراری ارتباط و ایجاد انسجام با واحدهای ورزشی سازمانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی به منظور استفاده از توانمندیها و پتانسیلهای بالقوه بخش تربیت بدنی.
    • برنامه ریزی و نظارت بر توسعه محیط حقوقی مورد نیاز در حوزه های ورزش بانوان، همگانی ، روستایی و عشایری.
    • همکاری با دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارتخانه.
    • برنامه ریزی و نظارت بر توزیع منابع دولتی بر اساس شاخص های مدون در حوزه های ورزش همگانی، روستایی و عشایری و امور بانوان.
    • برنامه ریزی و نظارت بر نحوه تخصیص اعتبارات در مؤلفه های چهارگانه ورزش در عرصه امور بانوان و ورزش همگانی روستایی و عشایری
    • برنامه ریزی و نظارت بر ارزیابی و تحلیل بر چگونگی نحوه توزیع منابع مالی جهت فعالیتهای بانوان در ورزش کشور توسط فدراسیونها.
    • برنامه ریزی و نظارت بر نحوه پیگیری مصوبات پیش بینی شده جهت توسعه ورزش بانوان، همگانی، روستایی و عشایری .
    • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد حوزه های اجرایی(فدراسیون و استانی) منطبق با برنامه های راهبردی.
    • تدوین شاخص های اندازه گیری اهداف کمی برای ارزیابی عملکرد بخش تربیت بدنی با همکاری واحدهای ذیربط در حوزه های ورزش بانوان، همگانی، روستایی وعشایری .
    • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه وتدوین تقویم ورزشی فدراسیونهای زیرمجموعه توسعه ورزش بانوان، همگانی، روستایی و عشایری
    • برنامه ریزی و نظارت بر حضور بانوان در عرصه های ورزشی.
    • نظارت و برنامه ریزی در عرصه های ورزش بانوان، همگانی، روستایی و عشایری با توجه به اولویت ها و ارائه گزارش تحلیلی، آماری ، ادواری از وضعیت موجود
    • نظارت بر عملکرد و هدایت واحدهای استانی سازمان درانجام فعالیتها و توسعه ورزش بانوان در سطح استان.
    • نظارت بر نحوه پشتیبانی مراکز ورزشهای پرورشی، همگانی، قهرمانی، حرفه ای در راستای توسعه ورزش بانوان با توجه به اولویتهای آن
    • نظارت بر نحوه تشکیل و برگزاری اردوهای آمادگی، دوره های آموزشی ، مسابقات ورزشی بانوان با مشارکت تیم ها و نمایندگان ج.ا.ا درمسابقات و مناسبات برون مرزی
    • بررسی و اصلاح، تهیه وتدوین ، مقررات، آئین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی در حوزه های ورزش بانوان، همگانی، روستایی و عشایری به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در (فدراسیونها، استانها و باشگاهها و ...)
    • برنامه ریزی و نظارت بر بررسی شناخت موانع توسعه ورزش بانوان، همگانی ، روستایی و عشایری و ارائه پیشنهادات مؤثر در تعیین استراتژیهای توسعه هماهنگ با راهبردهای کلان وزارتخانه
    • برنامه ریزی در جهت توسعه ورزشهای مدرن همسنخ با زندگی و محیط جغرافیایی مناطق مختلف کشور بویژه مناطق روستایی و عشایری
    • برنامه ریزی در جهت توسعه امکانات و زیرساخت های در مناطق روستایی در تعامل و همکاری با دفتر نظارت فنی بر اماکن ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان استانها
    • برنامه ریزی، نظارت و تدوین شاخصهای درجه بندی روستاها با همکاری سایر دستگاههای اجرایی فعال در حوزه روستایی به منظور ارائه خدمات و تسهیلات ورزشی
    • برنامه ریزی و نظارت بمنظورتأمین زمینه های مشارکتی فعالیت حامیان مالی، خیرین و ساماندهی امور مربوطه به خدمات داوطلبانه در زمینه توسعه ورزشهای بانوان، همگانی ، روستایی وعشایری .
    • برنامه ریزی و نظارت بر حضور مستمر در رویدادهای فرهنگی ورزشی در استانها در حوزه های ورزش بانوان، همگانی، روستایی وعشایری .
    • برنامه ریزی و حمایت از پژوهشهای کاربردی در جهت توسعه ورزش بانوان، همگانی ، روستایی وعشایری .
    • برنامه ریزی کلان به منظوربرگزاری جشنواره ها، همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه های ورزش بانوان، همگانی، روستایی وعشایری .
    • هماهنگی و ساماندهی نحوه تعامل با سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی درجهت استفاده از توانمندی و پتانسیلهای بالقوه درامر ورزش روستایی و عشایری.
    • برنامه ریزی درجهت بهره مندی وپشتیبانی از تشکلهای غیردولتی NGO نهضت داوطلبین علاقمند به توسعه ورزش
    • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات
     واحدهای زیر مجموعه
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,047,723
  تعداد بازدید امروز : 7,947
  تعداد کاربران آنلاین : 17
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/21
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.