• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره 122 ، تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد به شماره 130 ، خرید و نصب تعدادی زمین چمن مصنوعی کوچک جهت مناطقی از شهرستانهای نرماشیر ، بم ، ریگان و فهرج ، جیرفت ، فاریاب ، کهنوج ، منوجان و قلعه گنج به شماره 167 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 01/04/98 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 07:30 روز شنبه تاریخ 01/04/98 الی ساعت 14:00 یک شنبه تاریخ 02/04/98 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز چهار شنبه تاریخ 12/04/98 زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ 13/04/98 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان سمنان

    اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) احداث زمین چمن مصنوعی ایوانکی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 24/3/1398 می باشد.

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل

    اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث سالن طبقاتی و دفتر امور مشترک اردبیل به شماره 2098000152000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران (ارائه فیزیکی پاکات به دبیرخانه این اداره کل الزامی می باشد) و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام ر سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 21/02/1398 می باشد.

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره 122 ، تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد به شماره 130 ، تکمیل مجموعه ورزشی بشری به شماره 158 ، خرید و نصب 4 عدد چمن مصنوعی کوچک جهت شهرستانهای نرماشیر ، بم ، ریگان و فهرج به شماره 165 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 16/02/98 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 07:30 روز یک شنبه تاریخ 16/02/98 الی ساعت 14:00 دو شنبه تاریخ 17/02/98 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاریخ 26/02/98 زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 28/02/98 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهروضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی پیست اسکی روی چمن فندقلو نمین

    فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی پیست اسکی روی چمن فندقلو نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای تله اسکی پیست اسکی روی چمن فندقلو به شماره 2098000152000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید لذا از تمامی شرکت های واجد صلاحیت جهت شرکت در مناقصه به شرح ذیل دعوت می گردد. با توجه به برگزاری کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 27/01/1398 می باشد.

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر

    ردیف شرح پروژه نوع طرح شماره فراخوان (شماره ثبت در سامانه) حداقل رتبه مبلغ برآورد(ریال) (فهرست بها 1398) مبلغ تضمین (ریال) شرح عملیات 01/98 زیرسازی و اجرای چمن مصنوعی زمین شماره 1 دیر(تجدید مناقصه) غیرعمرانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰۱ 5 ابنیه 25603467873 1281000000 تهیه و پخش و تسطیح و کوبیدن بیس جهت شیب بندی بستر چمن مصنوعی و اجرای کامل چمن مصنوعی شامل تهیه و نصب مطابق با مشخصات فنی به مساحت 8424 متر مربع 02/98 احداث زمین چمن مصنوعی بهارستان جم عمرانی - استانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰2 5 ابنیه 21169912975 1059000000 خرید و نصب چمن مصنوعی مطابق مشخصات فنی به مساحت 7665 مترمربع 03/98 زیرسازی و اجرای چمن مصنوعی بنک (کنگان)(تجدید مناقصه) عمرانی - استانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰3 5 ابنیه 23792780400 1190000000 تهیه و پخش و تسطیح و کوبیدن بیس به ارتفاع 20 سانتیمتر جهت شیب بندی بستر چمن مصنوعی و اجرای کامل چمن مصنوعی شامل تهیه و نصب مطابق با مشخصات فنی به مساحت 8208 متر مربع

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان خراسان رضوی

    وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آدرس مناقصه گزار: بلوار فردوسی نبش سالن بهشتی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به کد پستی 9197613115 شماره تماس 5 – 05137640341 دورنگار 03137681047 موضوع مناقصه تکمیل سالن ورزشی قوژد کاشمر طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

    اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای کفپوش سالن شماره (1) امام علی (ع) سیرجان به شماره 146 ، تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی ده پیش سفلی جیرفت به شماره 159 ، خرید و نصب 5 عدد چمن مصنوعی کوچک جهت شهرستانهای رابر ، سیرجان ، کرمان ، زرند و ارزوئیه به شماره 163 ، خرید خدمات مشاور جهت پروژه های عمرانی سطح استان به شماره 164را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 20/12/97 می باشد.

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل

    فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای پروژه سالن ورزشی خلخال اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای سالن ورزشی خلخال به شماره 200970152000043 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران (ارائه فیزیکی پاکات به دبیرخانه این اداره کل الزامی می باشد) و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام ر سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 16/11/1397 می باشد. ردیف موضوع مناقصه شهرستان محل اجرا مدت اجرا رشته وگروه پیمانکاران مبلغ برآورد اولیه به (ریال) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه به (ریال) 1 سالن ورزشی خلخال خلخال 24 ماه پایه 5 و بالاتر– ابنیه 453/180/010/5 000/000/251 نام و نشانی مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,360,123
  تعداد بازدید امروز : 12,259
  تعداد کاربران آنلاین : 21
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/18
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.