• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   •  
   • فهرست خدمات و فرآیندهای سازمانی
    ارائه مجوز شرکت در رویدادهای بین المللی ورزشی - صدور مجوز اعزام های برون مرزی ورزشی

    ارائه مجوز شرکت در رویدادهای بین المللی ورزشی - صدور مجوز اعزام های برون مرزی ورزشی

    شناسه : 17011340000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان در این خدمت برای تیم های اعزامی فدراسیون ها به مسابقات برون مرزی و اردوهای تدارکاتی خارج از کشور مجوز اعزام و برای رویدادهای بین المللی مورد تقاضا مجوز میزبانی صادر می گردد و سایر امور اجرایی مرتبط با ستاد پیگیری و اجرا می شود. قوانین و مقررات: آیین ...
    صدور مجوز پوشش رسانه ای و تصویری رویدادهای ورزشی - صدورکارت خبرنگاری ورزشی

    صدور مجوز پوشش رسانه ای و تصویری رویدادهای ورزشی - صدورکارت خبرنگاری ورزشی

    شناسه : 17011342100نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان در این خدمت برای اصحاب رسانه شاغل در تهران کارت خبرنگاری ورزشی صادر و تا زمان اعتبار کارت و مادامی که فرد در رسانه صادرکننده معرفی نامه شاغل است قابل بهره برداری می باشد. زمان اعتبار کارت از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان تعیین می شود. ...
    ارائه اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان- صدور اعتبارنامه

    ارائه اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان- صدور اعتبارنامه

    شناسه : 17061335000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی با نظارت ستاد سازمان های مردم نهاد جوانان به سازمان هایی گفته می شود که برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه های تربیتی جوانان با مشارکت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان با استناد به موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...
    ارائه مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

    ارائه مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

    شناسه : 19041343000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی با نظارت ستاد در این خدمت با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه برای متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط، مجوز تاسیس مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده صادر می گردد. مدت زمان اعتبار مجوزها در حال حاضر 2 سال تعیین شده است. متقاضیان تاسیس مرکز پس از طی روال ثبت و ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی- ارائه معرفی نامه برخورداری از تخفیف شهریه دانشگاه

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی- ارائه معرفی نامه برخورداری از تخفیف شهریه دانشگاه

    شناسه : 17011338000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان در این خدمت برای قهرمانان ورزشی، پس از بررسی های به عمل آمده اقداماتی جهت استفاده از تسهیلات تعیین شده از قبیل: سهمیه ورود به دانشگاه آزاد و سراسری، استفاده از تخفیف شهریه دانشگاه آزاد، معافیت سربازی، استفاده از تسهیلات صندوق قهرمانی، ارتقاء شغلی و... ...
    ارائه پروانه فعالیت مکان ورزشی- صدور پروانه

    ارائه پروانه فعالیت مکان ورزشی- صدور پروانه

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی در این خدمت برای متقاضیان واجد شرایط، مجوز تاسیس باشگاه ورزشی صادر می شود. متقاضیانی که موافقت اصولی با زمین یا بدون زمین داشته باشند برای بهره برداری از باشگاه احداث شده نیاز به صدور پروانه بهره برداری خواهند داشت. اعتبار مجوز بهره برداری در حال حاضر 2 سال ...
    ارائه موافقت نامه های اصولی احداث اماکن ورزشی-صدور موافقت اصولی با زمین

    ارائه موافقت نامه های اصولی احداث اماکن ورزشی-صدور موافقت اصولی با زمین

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد. دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد. قوانین و مقررات قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 23/3/1350 قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با ...
    ارائه پروانه فعالیت مکان ورزشی-تمدید پروانه

    ارائه پروانه فعالیت مکان ورزشی-تمدید پروانه

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت با پایان یافتن زمان مجوز افراد دارای مجوز بهره برداری از باشگاه ورزشی تمدید مجوز انجام می شود.
    نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و سایر مراکز تابعه -نظارت بر عملکرد مالی فدراسیون ها و هیئت های ورزشی

    نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و سایر مراکز تابعه -نظارت بر عملکرد مالی فدراسیون ها و هیئت های ورزشی

    شناسه : 17011336000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
    در این خدمت از طریق موارد زیر بر نحوه فعالیتهای فدراسیونها و کلیه مراکز تابعه ورزشی نظارت می گردد. این امور عبارتند از: 1- رسیدگی به تخلفات و شکایات مطروحه از فدراسیونها که توسط دفتر ارزیابی عملکرد وزارت مورد بررسی واقع شده و جهت پاسخگویی به فدراسیونها ارجاع داده میشود. 2-ارزیابی عملکرد فدراسیونها ...
    ارائه موافقت نامه های اصولی احداث اماکن ورزشی- صدورموافقت اصولی بدون زمین

    ارائه موافقت نامه های اصولی احداث اماکن ورزشی- صدورموافقت اصولی بدون زمین

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد. دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد. قوانین و مقررات قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 23/3/1350 قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، مصوبه مجلس شورای اسلامی ...
    برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی(ویژه مدیران و موسسان اماکن)

    برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی(ویژه مدیران و موسسان اماکن)

    شناسه : 17011334000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    فدراسیون های ورزشی طبق درخواست هیئت ها و ادارات کل متناسب با رشته های خود مربی معرفی نموده و هیئت های ورزشی با نظارت ادارات کل استانی دوره های مربیگری و داوری، ارتقاء و... را برگزار می نمایند. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شرکت در این دوره ها گواهینامه های تخصصی دریافت کنند.
    نظارت بر فدراسیونها،هیئت ها و سایر مراکز تابعه- نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها

    نظارت بر فدراسیونها،هیئت ها و سایر مراکز تابعه- نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها

    شناسه : 17011337000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان در راستای نظارت بر عملکرد مالی فدراسیونها و دریافت بودجه های حمایتی، فدراسیون های ورزشی موظفند تقویم ورزشی سالانه خود را در پایان هر سال به معاونت ورزش قهرمانی و همگانی ارسال نموده و طی جلسات کارشناسی به تایید معاونت مورد نظر (بسته به نوع فدراسیون) ...
    صدور مجوز فعالیت رشته ها و سبکهای جدید ورزشی

    صدور مجوز فعالیت رشته ها و سبکهای جدید ورزشی

    شناسه : 17011344000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: ستاد وزارت ورزش و جوانان نحوه صدور مجوز ثبت سبک جدید ورزشی: ابتدا از فدراسیون مربوطه استعلام گرفته و پس از موافقت آن فدراسیون و اعلام نظر کارشناسی حوزه معاونت ورزش قهرمانی در صورت احراز شرایط لازم با ثبت آن موافقت صورت خواهد پذیرفت در غیر اینصورت درخواست منتفی میشود. یک رشته ...
    احداث، توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی

    احداث، توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی

    شناسه : 17011347000نوع خدمت: خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
    در این خدمت کلیه امور اجرایی مربوط به احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اعم از ورزشگاه ها و استادیوم ها که متعلق به دولت هستند و به هر طریق اعم از تصویب در سفرهای مقامات به استانها در دستور کار دولت قرار می گیرند صورت می پذیرد. اماکن ساخته شده پس از پایان عملیات اجرایی جهت بهره برداری به ...
    استعدادیابی ورزشی

    استعدادیابی ورزشی

    شناسه : 17011346000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای افرادی که از سوی اداره کل ورزش و جوانان استانها به پایگاه های ورزشی قهرمانی معرفی می شوند با همکاری متخصصین فرآیند استعدادیابی ورزشی انجام می پذیرد. فرآیند استعدادیابی از طریق انجام آزمونهای پیکرسنجی و تخصصی انجام می پذیرد.
    نظارت برسلامت ورزش کشور-نظارت برفرایند بیمه ورزشی

    نظارت برسلامت ورزش کشور-نظارت برفرایند بیمه ورزشی

    شناسه : 19011341000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی با همکاری هیئت های پزشکی ورزشی باشگاه های ورزشی مکلفند با ارائه لیست ورزشکاران خود برای آنها درخواست صدور کارت بیمه ورزشی نمایند. این بیمه توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام میگیرد و در استانها افراد با مراجعه به هیئت های پرشکی ورزشی از این خدمت بهره مند می ...
    ثبت هویت در پایگاه ملی سرمایه انسانی ورزش کشور (مبین)

    ثبت هویت در پایگاه ملی سرمایه انسانی ورزش کشور (مبین)

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    پیرو تشکیل پایگاه سرمایه انسانی ورزش کشور که به منظور ساماندهی آمار و اطلاعات مربیان، داوران، ورزشکاران، پیشکسوتان و سایر نقوش ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده است، نقوش ذکر شده با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب در سراسر کشور و ارائه مدارک لازم می توانند اقدام به ثبت هویت خود در این پایگاه ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - صدور ماموریت ورزشی داخل کشور به قهرمانان ورزشی

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - صدور ماموریت ورزشی داخل کشور به قهرمانان ورزشی

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی و ستاد در این خدمت برای کارکنان دستگاه های اجرایی، سازمان ها، بخش خصوصی، دانش آموزان، دانشجویان و سربازان نظام وظیفه و... به منظور حضور در رویدادهای ورزشی داخل کشور (دارای سطح کشوری و بالاتر)، و یا رویدادهای بین المللی تاییدیه ماموریت ورزشی صادر می گردد. صدور ...
    واگذاری اماکن ورزشی یا جلب مشارکت بخش خصوصی

    واگذاری اماکن ورزشی یا جلب مشارکت بخش خصوصی

    شناسه : 17011576000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    مقررات بالادستی: آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادارات استانی از طریق فراخوان اماکن و خدمات مورد نظر واگذاری را اطلاع رسانی عمومی می نمایند و افراد می توانند اعلام آمادگی خویش را به انضمام مدارک و مستندات قانونی تحویل نمایند. شرایط و مدارک لازم در آگهی فراخوان ها و ...
    ارائه پروانه فعالیت مکان ورزشی- ابطال پروانه

    ارائه پروانه فعالیت مکان ورزشی- ابطال پروانه

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب مجلس شورای اسلامی، در صورت تخلف موسسان باشگاه های ورزشی و ورزشگاه ها از ضوابط و مقررات سازمان تربیت بدنی، سازمان می تواند پروانه فعالیت باشگاه ها و ورزشگاه ها را به طور موقت یا دائم لغو کند. (ماده 17 ...
    پاسخگویی به استعلامات و صدور تاییدیه ها-پاسخ به استعلام سوابق ورزشی افراد بر اساس کدملی

    پاسخگویی به استعلامات و صدور تاییدیه ها-پاسخ به استعلام سوابق ورزشی افراد بر اساس کدملی

    شناسه : 17011339100نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت ورزشکاران، مربیان و داوران ورزشی می توانند از وضعیت ثبت اطلاعات خود در پایگاه سرمایه انسانی ورزش کشور (سامانه مبین) مطلع و در راستای تکمیل اطلاعات خویش اقدام نمایند. در حال حاضر این امکان از دو طریق مراجعه به وب سایت http://mobin.msy.gov.ir/publicview و یا شماره گیری کد #1035*4* از ...
    پاسخگویی به استعلامات و صدور تاییدیه ها-پاسخ به استعلام اصالت اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد

    پاسخگویی به استعلامات و صدور تاییدیه ها-پاسخ به استعلام اصالت اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد

    شناسه : 17011339101نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در راستای تسهیل دستیابی شهروندان به خدمات و پیگیری های مرتبط امکان پاسخگویی به استعلامات و پیگیری های مرتبط با خدمات از طریق الکترونیکی و بسترهای گوناگون در دست توسعه قرار دارد. در این خدمت شهروندان می توانند با شماره گیری کد #1035*4* (شماره خدمات وزارت ورزش و جوانان در دولت همراه) از طریق تلفن ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی- ارائه پاداش و تجلیل از قهرمانان ورزشی

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی- ارائه پاداش و تجلیل از قهرمانان ورزشی

    شناسه : 17012022100نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت طبق ضوابط و مقررات موجود از قهرمانان و دست اندرکاران تیم های ورزشی که موفق به کسب عناوین قهرمانی در سطوح مشخصی شده اند، تجلیل به عمل آمده و پاداش تعلق می گیرد. شناسایی نفرات واجد شرایط در تعامل وزارت با فدراسیون های ورزشی آغاز می گردد. قوانین و مقررات: آیین نامه تجلیل از قهرمانان ورزشی ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه تسهیلات سرباز قهرمان

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه تسهیلات سرباز قهرمان

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    طبق قانون کلیه ورزشکارانی که از طرف فدراسیون های ورزشی به عضویت تیم های ملی (در پوشش آی او سی) برگزیده می شوند با تایید وزارت ورزش و جوانان و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح می توانند خدمت سربازی خود را پس از طی دوره آموزشی نظامی، در فدراسیون ها و تیم های ملی سپری نمایند. (ستاد کل نیروهای مسلح صرفا ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه تسهیلات صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه تسهیلات صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان

    شناسه : 17012022101نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی معرفی نامه صادر شده و به مشمولین آیین نامه عضویت و خدمات صندوق اعتباری مذکور، بر اساس تشخیص صندوق مربوطه تسهیلات تعلق می گیرد. معرفی نامه صرفاً برای متقاضیانی صادر خواهد شد که دریافت حداقل یک حکم قهرمانی در سطح ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه برخورداری از تخفیف شهریه دانشگاه آزاد به قهرمانان ورزشی

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه برخورداری از تخفیف شهریه دانشگاه آزاد به قهرمانان ورزشی

    شناسه : در دست تخصیصنوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای قهرمانان ورزشی مشمول ماده 5 تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی شامل ورزشکاران، مربیان و داوران معرفی نامه به منظور استفاده از تخفیف شهریه صادر می گردد. درصد تخفیف متناسب با سطح قهرمانی متفاوت است و در جدول پیوست تفاهم نامه مذکور بصورت سالیانه به روز رسانی می شود. قوانین و مقررات مرتبط: ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه امکان ادامه تحصیل در دانشگاه به قهرمانان ورزشی

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه امکان ادامه تحصیل در دانشگاه به قهرمانان ورزشی

    شناسه : در دست تخصیصنوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای قهرمانان ورزشی مشمول آیین نامه اجرایی پذیرش قهرمانان ملی در رشته تربیت بدنی دانشگاهها با موضوع ارائه تسهیلات ادامه تحصیل معرفی نامه صادر می گردد. قوانین و مقررات مرتبط: آیین نامه اجرایی پذیرش قهرمانان ملی در رشته تربیت بدنی دانشگاهها به شماره 6238/11 مورخ 16/5/88 (موضوع بند 4 ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه برخورداری از ارتقاء شغلی به قهرمانان ورزشی

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه برخورداری از ارتقاء شغلی به قهرمانان ورزشی

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای کارمندانی که دارای سوابق قهرمانی ورزشی می باشند و متقاضی استفاده از تسهیلات محل خدمت خود هستند تاییدیه صادر می شود. لازم به ذکر است صرفاً به نامه های رسمی واصل شده از سوی امور اداری ستاد و یا امور اداری سازمان محل خدمت متقاضی ترتیب اثر داده شده و درخواست شخصی قابل قبول نمی باشد. ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه معافیت سربازی به قهرمانان ورزشی

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه معافیت سربازی به قهرمانان ورزشی

    شناسه : در دست تخصیصنوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت بر اساس قوانین و مقررات مصوب برای افراد مشمول خدمت سربازی حائز شرایط قانونی معرفی نامه درخواست معافیت خدمت سربازی صادر می گردد. بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون مربوطه قهرمانان بازیهای المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول بازیهای آسیایی در ...
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه استخدام در دستگاههای دولتی به قهرمانان ورزشی

    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه استخدام در دستگاههای دولتی به قهرمانان ورزشی

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای متقاضیان استخدام در دستگاه دولتی پس از بررسی احکام قهرمانی متقاضی در دفتر امور مشترک فدراسیونها و در صورت تایید معاونت ورزش قهرمانی مکاتبه ای مبنی بر درخواست استخدام متقاضی با مدیرکل منابع انسانی ستاد انجام می شود. قوانین و مقررات: قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوبه شماره 1889.ق ...
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,378,824
  تعداد بازدید امروز : 15,177
  تعداد کاربران آنلاین : 3
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/19
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.